రాబోయే చిత్రాల తేదీలు

Raju Gari Gadhi 2 October 13
Gulf October 13
Raja The Great October 19
Vunnadi Okate Zindagi October 27
Oxygen October 27
Okkadu Migiladu October
PSV Garuda Vega November 3
Next Nuvve November 3
MCA December 21
Hello December 22
PSPK25 January 10, 2018
Rajini’s ‘2.0’ January 2018
Naa Peru Surya April 27, 2018